Zásady ochrany osobných údajov

GDPR APP

Spoločnosť YOURLOX, s. r. o., so sídlom Pekárska 14/160, 917 01  Trnava, IČO: 53 982 371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 49724/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“) Vám týmto ako dotknutej osobe poskytuje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) nasledovné

poučenie o právach dotknutej osoby,

ktoré Vám vyplývajú z uvedených právnych predpisov, pretože ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, a to pre účely súvisiace s poskytovaním služieb požičiavania predmetov zo zariadení prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej ako „LOX“) prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie prevádzkovanej Prevádzkovateľom (ďalej len „Aplikácia“), na základe ktorých Prevádzkovateľ umožňuje používateľom dočasné krátkodobé používanie, resp. vypožičanie predmetov za podmienok stanovených v príslušných dokumentoch, najmä Podmienkach používania, a tiež zľavové kupóny na nákup tovarov a služieb u zmluvných partnerov Prevádzkovateľa.

 

1. Právo na informácie (čl. 13 Nariadenia)

Za účelom splnenia si informačnej povinnosti Prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá Vášmu právu na informácie, Vám týmto ako dotknutej osobe v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia poskytujeme nasledovné informácie:

 

1.1 Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Obchodné meno : YOURLOX, s. r. o.

Sídlo : Pekárska 14/160, 917 01  Trnava

IČO : 53 982 371

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 49724/T

Tel. č. : +421 918 482 968

E-mail : privacy@yourlox.com

 

1.2 Spracúvanie osobných údajov

1.2.1 Webová stránka

Rozsah a účel spracúvania

Osobné údaje používateľov našich webových stránok zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu a služieb.

Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce údaje sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • IP adresa počítača,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL prevzatého súboru,
 • webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL) a
 • použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Predmetné údaje spracúvame na nasledovné účely: 

 • všeobecná administratíva webovej stránky,
 • zabezpečenie pripojenia na webovú stránku a jej pohodlného používania.

Právny základ

Právnym základom na spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v nevyhnutnosti spracúvania Vašich osobných údajov pre účely prevádzkovania našej webovej stránky a jej riadneho fungovania. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné našu webovú stránku navštíviť. 

Proti tomuto spracovaniu osobných údajov môžete namietať.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. K dlhšej dobe uloženia pristúpime v prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

 

1.2.2 Aplikácia

Rozsah a účel spracúvania

Za účelom poskytovania našich služieb sme vytvorili Aplikáciu, ktorá Vám umožňuje vyhľadávať LOX-y vo Vašom okolí a zapožičať si z nich vybrané predmety. Aby ste túto Aplikáciu mohli využívať, je nevyhnutné, aby ste sa v nej zaregistrovali, prípadne sa po už uskutočnenej registrácii prihlásili a využívali tak služby vypožičania predmetov umiestnených v LOX-och.

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • trvalé bydlisko,
 • telefónne číslo,
 • email,
 • profilová fotografia,
 • fotografia vypožičaného predmetu,
 • údaje o polohe,
 • IP adresa zariadenia,
 • údaje o vypožičaní predmetov v rozsahu typ predmetu, čas a trvanie výpožičky, miesto výpožičky,
 • pridelené ID výpožičky,
 • pridelené ID používateľa,
 • počet prihlásení,
 • dátum posledného prihlásenia.

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t. j. plnenie zmluvy o výpožičke, ktorej ste zmluvnou stranou. V prípade, ak sa rozhodnete nahrať do používateľského profilu aj svoju fotografiu a uviesť údaje, ktoré nie sú označené symbolom *, právnym základom na ich spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t. j. Váš súhlas, ktorý vyjadríte samotným nahraním fotografie a uvedením týchto údajov. Na účely využívania služieb je nevyhnutné spracúvať okrem Vašich identifikačných údajov aj údaje o IP adrese zariadenia, z ktorého bola zadaná požiadavka na otvorenie LOX-u do Aplikácie a údaje o Vašej polohe, pretože Aplikácia umožní otvorenie LOX-u len v prípade, ak sa nachádzate v jeho bezprostrednej blízkosti. Vďaka údajom o polohe Vám Aplikácia zároveň zobrazí umiestnenie LOX-ov vo Vašom okolí. Poskytnutie údajov označených symbolom * je zmluvnou požiadavkou. Poskytnutie ďalších údajov nie je nevyhnutné na poskytnutie predmetných služieb a slúži skôr na zlepšenie používateľského zážitku, preto je dobrovoľné.

Doba uchovávania

Osobné údaje získané na tento účel spracúvame po dobu aktivácie Vášho používateľského účtu a následne 3 roky po jeho deaktivácii. V prípade, že sa do Aplikácie neprihlásite ani raz v priebehu 12 mesiacov, Váš účet bude automaticky deaktivovaný.

 

1.2.3 Analýza správania – vyhodnotenie rizikovosti používateľa

Rozsah a účel spracúvania

Vzhľadom na to, že LOX-y sú umiestnené v exteriéri, kde je k nim umožnený voľný prístup a v nich uložené predmety, ktoré sú v našom vlastníctve, sú zapožičiavané bez toho, aby na to dohliadala nami poverená osoba, využívame dáta získané z používania Aplikácie aj na analýzu správania používateľov z hľadiska posúdenia ich rizikovosti. To znamená, že v prípade zaznamenania škodových udalostí a ich následného priradenia ku konkrétnemu používateľovi môžeme v prípade opakovania takéhoto incidentu pristúpiť k rozhodnutiu zamedziť takémuto používateľovi využívanie Aplikácie a tým aj nami poskytovaných služieb.

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • trvalé bydlisko,
 • telefónne číslo,
 • email,
 • profilová fotografia,
 • fotografia vypožičaného predmetu,
 • údaje o polohe,
 • IP adresa zariadenia,
 • údaje o vypožičaní predmetov v rozsahu typ predmetu, čas a trvanie výpožičky, miesto výpožičky,
 • údaje o zaznamenaných škodových udalostiach.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana nášho majetku, najmä predchádzanie jeho odcudzeniu a riešenie škodových udalostí. Poskytnutie týchto údajov je v prípade súvisiaceho účelu spracúvania pri vzniku škodovej udalosti a jej následného riešenia zákonnou požiadavkou.

Proti tomuto spracúvaniu môžete namietať.

Doba uchovávania

Osobné údaje získané na tento účel spracúvame po dobu riešenia škodovej udalosti a následne po dobu 3 rokov, počas ktorých Vám bude zamedzené využívanie Aplikácie a našich služieb.

 

1.2.4 Analýza správania – využívanie služieb Prevádzkovateľa

Rozsah a účel spracúvania

Vďaka spôsobu, akým využívate našu Aplikáciu Vám dokážeme na základe analýzy Vášho správania z hľadiska druhu a typu prenajímaných predmetov, dĺžky a frekvencie ich používania, ako aj miesta a oblasti, v ktorej k výpožičke dochádza, prípadne Vami poskytnutej spätnej väzby alebo využitých ponúk našich partnerov, ak ste s ich zasielaním súhlasili, odporučiť LOX-y vo Vašom okolí obsahujúce predmety, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • email,
 • údaje o polohe,
 • IP adresa zariadenia,
 • poskytnutá spätná väzba,
 • údaje o vypožičaní predmetov v rozsahu typ predmetu, čas a trvanie výpožičky, miesto výpožičky,
 • údaje o využitých zľavách u partnerov Prevádzkovateľa získaných prostredníctvom aplikácie Prevádzkovateľa.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t.j. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, ktorý môžete udeliť označením príslušného políčka v Aplikácii a následným potvrdením tejto voľby. Ak nám udelíte súhlas na spracúvanie Vašich údajov na vykonávanie analýzy Vášho správania, budeme schopní vyhodnotiť Vaše preferencie v oblasti prenajímaných predmetov. 

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje získané na tento účel spracúvame po dobu trvania Vami udeleného súhlasu.

 

1.2.5 Marketingové aktivity – obchodní partneri Prevádzkovateľa

Rozsah a účel spracúvania

V Aplikácii, ako aj na webovej stránke zverejňujeme reklamu tovarov a služieb našich obchodných partnerov. Táto reklama Vám môže byť zaslaná aj formou bezplatného newslettera, ak sa v Aplikácii alebo na našom webe prihlásite na jeho odber. V prípade, že ste nám udelili súhlas s analyzovaním Vášho správania sa pri využívaní Aplikácie, reklamu vieme prispôsobiť Vašim preferenciám, v opačnom prípade bude náhodná.

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • email,
 • údaje o polohe,
 • IP adresa zariadenia,
 • poskytnutá spätná väzba,
 • údaje o vypožičaní predmetov v rozsahu typ predmetu, čas a trvanie výpožičky, miesto výpožičky,
 • údaje o využitých zľavách u partnerov Prevádzkovateľa získaných prostredníctvom aplikácie Prevádzkovateľa.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t.j. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, ktorý môžete udeliť označením príslušného políčka v Aplikácii a následným potvrdením tejto voľby. Po udelení súhlasu Vám budú zasielané reklamné a marketingové informácie týkajúce sa tovarov a služieb našich obchodných partnerov, ako aj akcií a poskytovaných zliav. Ak nám udelíte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel, avšak súhlas na vykonávanie analýzy Vášho správania podľa predchádzajúceho bodu neudelíte, reklamy a akcie nebudú prispôsobené Vašim preferenciám, ale budú zobrazované náhodne. 

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje získané na tento účel spracúvame po dobu trvania Vami udeleného súhlasu.

 

1.2.6 Marketingové aktivity Prevádzkovateľa

Rozsah a účel spracúvania

V Aplikácii, ako aj na webovej stránke zverejňujeme informácie a novinky o nami poskytovaných službách, ich aktualizáciách, akciách, vylepšeniach a nových možnostiach využívania Aplikácia, ako aj o uzatvorených spoluprácach s našimi obchodnými partnermi a ďalších zaujímavých udalostiach týkajúcich sa našej činnosti. Tieto informácie Vám môžu byť zaslané aj formou bezplatného newslettera, ak sa v Aplikácii alebo na našom webe prihlásite na jeho odber. 

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • email.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem, ktorým je informovanie používateľov o aktualizáciách, akciách, vylepšeniach a nových možnostiach využívania Aplikácie. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vám newsletter zasielať a v logickom súlade s tým ani sa prihlásiť na jeho odber.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje získané na tento účel uchovávame po dobu aktivácie Vášho používateľského účtu. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie bude aj námietkou proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte v tomto prípade právo podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Nariadenia. Po odhlásení Vám už newsletter nebudeme zasielať a prestaneme spracúvať, aj uchovávať, Vaše osobné údaje na tento účel, za predpokladu, že ich nevyužívame oprávnene na iný účel uvedený v tejto informácii.

 

1.2.7 Kontaktný formulár

Rozsah a účel spracúvania

Ak máte záujem nás kontaktovať, môžete na to použiť kontaktný formulár zverejnený na našej webovej stránke https://www.yourlox.com/kontakt/, alebo nás môžete kontaktovať písomne na našu poštovú adresu.

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • email,
 • obsah správy,
 • pridelené ID správy.

Ak budú na riadne vybavenie Vašej požiadavky potrebné aj ďalšie údaje, budeme Vás o tom informovať. Údaje uvedené do kontaktného formuláru zverejneného na našej webovej stránke sa prenášajú prostredníctvom zabezpečeného https / SSL pripojenia.

Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame za účelom, aby sme odpovedali na Vašu žiadosť či iný podnet a v prípade potreby na zaslanie Vami požadovaného informačného materiálu. Ak je to potrebné, informácie, ktoré nám boli poskytnuté, budú zaslané osobe zodpovednej za vybavenie Vašej žiadosti.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. náš oprávnený záujem, ktorým je vybavenie Vašej požiadavky prípadne iného dôvodu, pre ktorý ste nás kontaktovali. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné Vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť a v logickom súlade s tým ani ho riadne podať, či už na našej webovej stránke, e-mailom alebo poštou.

Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať.

Doba uchovávania

Akonáhle bude Vaša žiadosť alebo iný podnet vybavená a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované v súvislosti s kontaktným formulárom budú bezodkladne vymazané, pokiaľ sa nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie z dôvodov overiteľnosti vybavenia žiadosti alebo podnetu, prípadne z dôvodu zákonných dôb uchovávania údajov.

 

1.2.8 Ďalšia komunikácia s dotknutou osobou

Rozsah a účel

Vaše kontaktné a identifikačné údaje, ktoré sme získali v súlade so Zákonom a Nariadením použijeme v prípade potreby na ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu s Vami za účelom prijímania a vybavovanie žiadostí, podnetov, sťažností a reklamácií súvisiacich so službami, ktoré poskytujeme. 

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • email,
 • adresa trvalého pobytu,
 • obsah komunikácie, resp. požiadavky, ktorú nám zašlete.

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia, t. j. plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a splnenie zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo: 

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenia a Zákona.

V prípade, že ako dotknutá osoba podáte akúkoľvek inú žiadosť, sťažnosť, alebo podnet, ktoré nie je možné podradiť pod vyššie uvedené, právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov bude v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je riadne zaevidovanie a vybavenie Vašej žiadosti, sťažnosti alebo podnetu. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je v prípade vybavovania reklamácie zákonnou požiadavkou, v prípade ostatných typov podnetov však nie je ani zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. V oboch prípadoch je však ich spracovanie na uvedenú komunikáciu nevyhnutné.

Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať, pokiaľ bude založené na našom oprávnenom záujme.

Doba uchovávania

Akonáhle bude Vaša reklamácia, sťažnosť, žiadosť alebo iný podnet vybavená a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované na účely súvisiacej komunikácie budú vymazané po uplynutí 3 rokov od vybavenia podnetu, pokiaľ sa nevyžaduje ich dlhšie uchovávanie z dôvodov overiteľnosti vybavenia reklamácie, žiadosti alebo sťažnosti, prípadne z dôvodu zákonných dôb uchovávania údajov.

 

1.2.9 Prieskum spokojnosti

Rozsah a účel spracúvania

Zaujíma nás Váš názor, pretože chceme naše služby neustále zlepšovať a prispôsobovať Vašim potrebám. Preto môžete byť za účelom prieskumu spokojnosti s Aplikáciou a našimi službami požiadaný o vyplnenie spätnej väzby. 

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • email,
 • IP adresa zariadenia,
 • poskytnutá spätná väzba,
 • pridelené ID spätnej väzby,
 • pridelené ID výpožičky,
 • údaje o vypožičaní predmetov v rozsahu typ predmetu, čas a trvanie výpožičky, miesto výpožičky.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je prispôsobovanie Aplikácie potrebám používateľov, zlepšovanie používateľského zážitku, zjednodušovanie prístupov, riešenie chybových udalostí a problémov zaregistrovaných používateľmi pri práci s Aplikáciou. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak ich spracovanie je na uvedený účel je nevyhnutné.

Proti tomuto spracúvanie máte právo namietať.

Doba uchovávania

Vaše osobné údaje získané na tento účel uchovávame po dobu 6 mesiacov od ich získania a následne sú vymazané, pokiaľ ich nepotrebujeme na dlhodobejšie riešenie problému identifikovaného v aplikácii.

 

1.2.10 Uplatňovanie nárokov Prevádzkovateľa

Rozsah a účel spracúvania

V prípade, že nám Vaším konaním bude spôsobená materiálna škoda alebo iná ujma, platné právne predpisy nám umožňujú uplatňovanie a vymáhanie nárokov, ktoré nám vzniknú z porušenia občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych predpisov, a to tak v konaní pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi. V takom prípade využijeme Vaše osobné údaje získané v súlade so Zákonom a Nariadením na vedenie súdnych sporov, mimosúdnych rokovaní o urovnaní, prípadne vymáhanie našich nárokov prostredníctvom exekúcie (účel spracúvania zlučiteľný s vyššie uvedenými pôvodnými účelmi spracúvania osobných údajov).

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

  • meno, priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého pobytu,
 • okolnosti vzniku škodovej udalosti, prípadne spôsobenia ujmy na našich právach a oprávnených záujmoch.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem, ktorým je uplatňovanie zákonom priznaných práv v prípade nesplnenia alebo porušenia povinností dotknutej osoby vyplývajúcich jej z príslušných právnych predpisov (najmä vo vzťahu k predchádzaniu škodám a uplatňovaniu nárokov vyplývajúcich zo spôsobenia škody dotknutou osobou). Poskytnutie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou.

Doba uchovávania

V prípade, ak si budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie, alebo ak budete nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané až do právoplatného skončenia takéhoto konania.

 

1.2.11 Oznamovanie trestných činov

Rozsah a účel spracúvania

V prípade, že Vaším konaním dôjde k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu a my sa o tom dozvieme, budeme nútení oznámiť spáchanie trestného činu a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní (účel spracúvania zlučiteľný s vyššie uvedenými pôvodnými účelmi spracúvania osobných údajov)

Na tento účel spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:

  • meno, priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • adresa trvalého pobytu,
 • okolnosti spáchania trestného činu.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, t. j. plnenie zákonných povinností a uplatňovanie zákonom priznaných práv vyplývajúcich predovšetkým zo:

 • zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Doba uchovávania

V prípade, ak voči Vám podáme trestné oznámenie pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, Vaše osobné údaje budú spracúvané až do právoplatného skončenia takéhoto konania.

 

1.2.12 Cookies

Rozsah a účel spracúvania

V niektorých oblastiach našej webovej stránky používame tzv. súbory cookies, napr. na rozpoznanie Vašich preferencií a za účelom úpravy webovej stránky zodpovedajúcim spôsobom. Toto uľahčuje navigáciu a zabezpečuje vysokú mieru používateľskej prívetivosti našej webovej stránky. Súbory cookies nám tiež pomáhajú identifikovať obzvlášť populárne časti našej webovej stránky. 

Cookies sú malé textové súbory ukladané na pevnom disku Vášho počítača. Umožňujú uloženie informácií na určité časové obdobie a identifikáciu počítača, z ktorého ste sa na našu stránku prihlásili. Pre Vašu lepšiu orientáciu používame funkčné cookies (essential cookies). Prehliadač môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí transparentnosť používania cookies.

Ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej webovej stránky.

Funkčné cookies (essential cookies)

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby bolo zabezpečené správne fungovanie našej stránky, aby ste sa po nej mohli pohybovať a využívať jej funkcie, napríklad pri prístupe do častí chráneným heslom. Bez týchto súborov cookies Vám nemôžeme poskytnúť určité služby, resp. funkcie webovej stránky. Tieto cookies používame na identifikáciu registrovaných používateľov, aby sme ich mohli identifikovať počas ich návštevy a po návrate na našu webovú stránku. Zoznam nevyhnutných cookies spolu s ďalšími informáciami, ako napríklad údajmi o poskytovateľovi, účele alebo lehote uchovávania a pod. je uvedený priamo v cookies lište na našom webe.

Právny základ

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem, ktorým je riadne a správne fungovanie webstránky, jej bezpečnosť a prístupnosť.

Doba uchovávania

Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely jednotlivých cookies, tieto budú vymazané. Lehota uchovávania jednotlivých cookies je uvedená priamo v cookie lište umiestnenej na našej internetovej stránke. 

 

1.2.13 Nástroje na analýzu a sledovanie

Na našej webovej stránke používame nástroje na sledovanie a analýzu, aby sme zabezpečili jej nepretržitú optimalizáciu a mohli ju prispôsobovať Vašim potrebám. 

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov nevyhnutých na použitie nástrojov sledovania a analýzy, ktoré sú konkrétne popísané nižšie, je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Váš výslovný súhlas. Nasledujúci popis nástrojov sledovania a analýzy konkrétnejšie opisuje príslušné účely spracovania a rozsah spracúvaných údajov.

Google Analytics

Pomocou služby Google Analytics vytvárame pseudonymizované používateľské profily pre používateľsky orientovaný dizajn našej webstránky. Služba Google Analytics používa súbory cookies na účely analýzy spôsobu používania nášho webu jeho návštevníkmi. Informácie generované súbormi cookies o používaní nášho webu sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Prosíme, berte na vedomie, že orgány USA sú oprávnené, v súlade s príslušnými právnymi predpismi USA, získať prístup a použiť osobné údaje dotknutých osôb, občanov iných krajín ako USA, ktoré boli presunuté z Európy do USA, a to bez špeciálneho základu a bez možnosti namietať neoprávnený prístup. Navyše, tieto prenosy nie sú regulované takým spôsobom, ktorý by spĺňal požiadavky rovnocenné tým, ktoré existujú v práve EÚ, konkrétne v súvislosti so zásadou proporcionality, keďže programy monitorovania založené na právnych predpisoch USA nie sú obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné. 

Pretože sme na našej webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude skrátená až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webových stránkach a používania internetu. 

Voči vytvoreniu pseudonymizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek namietať. Môžete na to využiť niekoľko spôsobov: 

 • nastavením odmietnutia súborov cookies, čo dá pokyn spoločnosti Google, aby neuchovávala a nepoužívala Vaše údaje na účely webovej analýzy – pomocou tohto riešenia sa webová analýza neuskutoční len vtedy, keď bude odmietnutie súborov cookies uložené v prehliadači. Ak chcete nastaviť odmietnutie súborov cookies, prosím nastavte si odmietnutie vo svojom prehliadači.
 • nastavením Vášho softvéru v prehliadači. 
 • nainštalovaním doplnku prehliadača (plug-in), ktorý zabraňuje sledovaniu.

 

1.2.14 Doplnky (Pluginy)

Na našej webovej stránke využívame pluginy sociálnych sietí, a to Facebook, Instragram (obe prevádzkované spoločnosťou Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 462129 Dublin, Írsko) a Linkedin (prevádzkovaný spoločnosťou LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko).

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami („prevádzkovateľmi“). Predmetné sociálne pluginy sú identifikované príslušnými tlačidlami s logami patriacimi k týmto službám. Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu, ak je to potrebné. S cieľom zvýšiť ochranu Vašich údajov na našej webovej stránke sú sociálne pluginy integrované do našich webových stánok spolu s tzv. „Shariff“. Toto zaistí, že nedôjde k automatickému spojeniu so serverom príslušného prevádzkovateľa, ak je podstránka našej webovej stránky, obsahujúca takýto sociálny plugin, zobrazená.

Aktivácia príslušných sociálnych pluginov sa uskutočňuje v dvoch krokoch. Na aktiváciu sociálneho pluginu musíte najprv kliknúť na príslušnú ikonu na našej webovej stránke. Toto najprv aktivuje sociálny plugin a Váš prehliadač zriadi spojenie so servermi príslušných prevádzkovateľov. Druhým kliknutím následne môžete interagovať so sociálnymi pluginmi a napríklad zdieľať údaje z nášho webu vo Vašom profile.

Údaje o rozsahu a účele získavania a spracúvania údajov príslušnou sociálnou sieťou, ako aj o ďalšom spracovaní a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo na webovej stránke jej prevádzkovateľa. 

 

1.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom a tretím stranám

Všetky Vaše osobné  údaje budú ukladané v našich interných systémoch a budú nami v nevyhnutných prípadoch ďalej poskytované a sprístupňované príjemcom v rozsahu podľa tohto bodu, ktorými sú: 

 • právni zástupcovia, audítori, daňoví poradcovia, sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy, ktorú s nami uzatvoria, 
 • tretie strany, ktorým budú poskytované osobné údaje v súvislosti s plnením našich povinností podľa osobitných predpisov; takýmito príjemcami sú príslušné poisťovne, súdy, orgány policajného zboru, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori. 

K výberu príjemcov Vašich osobných údajov pristupujeme s náležitou starostlivosťou a v prípade, že títo príjemcovia nie sú viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k poskytovaným osobným údajov, zaviažeme ich k tejto povinnosti prostredníctvom osobitnej písomnej zmluvy.

 

2 Ďalšie práva dotknutej osoby

Vzhľadom na to, že spracúvame Vaše osobné údaje, Nariadenie Vám priznáva viaceré oprávnenia, prostredníctvom ktorých môžete toto spracúvanie kontrolovať alebo ovplyvňovať.

 

2.1 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (článok 7 ods. 3 Nariadenia)

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, a to rovnakým spôsobom, akým ste nám ho udelili. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

2.2 Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia)

Máte právo požadovať a získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje.  Ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj nasledujúce doplňujúce informácie o:

 • účeloch spracúvania osobných údajov,
 • kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje poskytnuté,
 • predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov,
 • ďalších oprávneniach uvedených v tomto poučení.

Pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia kópie Vašich osobných údajov a doplňujúcich informácií podľa predchádzajúceho bodu, poskytneme Vám ich v písomnej listinnej forme. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

2.3 Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia)

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo ich doplnili, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

 

2.4 Právo na výmaz osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia)

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak: 

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, 
 • ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, alebo 
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne. 

Toto Vaše právo však bude posudzované z pohľadu všetkých relevantných okolností. Z právnych predpisov nám môžu vyplývať určité povinnosti, pre ktoré nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. V prípade, že tak nebudeme môcť urobiť, o tejto skutočnosti Vás informujeme aj s uvedením dôvodov, pre ktoré tak nemôžeme spraviť.

 

2.5 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia)

V zákonom stanovených prípadoch máte právo žiadať od nás, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, ak:

 • napadnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme (avšak len počas obdobia umožňujúceho overiť nám správnosť Vašich osobných údajov), 
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia, alebo 
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania a chceme ich vymazať, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ste namietali voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (viď. článok 2.7 tejto informácie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane.

 

2.6 Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia)

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

2.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia)

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme, máte právo ich spracúvanie namietať. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

 

2.8 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané našou spoločnosťou je v rozpore so Zákonom a s Nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu. Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v Nariadení.

Webová stránka používa cookies. 🍪

Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.