VOP

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE YOURLOX, s. r. o.,

so sídlom Pekárska 14/160, 917 01  Trnava, IČO: 53 982 371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 49724/T (ďalej len „VPPA“), ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi používateľom služieb a prevádzkovateľom

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto VPPA upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o výpožičke uzatvorenej medzi prevádzkovateľom: 
  2. YOURLOX, s. r. o., so sídlom Pekárska 14/160, 917 01  Trnava, IČO: 53 982 371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 49724/T, adresa elektronickej pošty: info@yourlox.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“); a 
  3. Užívateľom služieb.
  4. Tieto VPPA upravujú: 
 • proces a podmienky registrácie v aplikácii Prevádzkovateľa,
 • proces a podmienky využívania služieb poskytovaných prostredníctvom aplikácie Prevádzkovateľa,
 • práva a povinnosti Užívateľa pri využívaní služieb,
 • zodpovednosť Užívateľa za škodu na vypožičaných veciach vo vlastníctve Prevádzkovateľa.
  1. Užívateľom sa na účely týchto VPPA rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, staršia ako 16 rokov, ktorá si do svojho mobilného zariadenia nainštaluje bezplatnú aplikáciu YOURLOX (ďalej len „Aplikácia“) za účelom využívania služieb vypožičania hnuteľných vecí umiestnených v zariadeniach prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej len „LOX“). 
  2. Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom Aplikácie služby krátkodobej výpožičky hnuteľných vecí umiestnených v LOX-och, ktoré sú zamerané na podporu a rozvíjanie pohybových aktivít Užívateľov. 
  3. Využívanie služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie je možné len po vyplnení registračného formuláru uvedeného v Aplikácii alebo na webovom sídle Prevádzkovateľa www.yourlox.com a následnom prihlásení sa do užívateľského konta (profilu). 
  4. Služby vypožičania hnuteľných vecí sú sponzorované obchodnými partnermi Prevádzkovateľa, a preto sú Užívateľom poskytované bezodplatne po dobu 90 minút. 
 • Tieto VPPA predstavujú úplnú dohodu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a ich prijatie a následné využitie služieb Užívateľom predstavuje uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 • Ak nie je v týchto VPPA uvedené inak, právne vzťahy Prevádzkovateľa a Užívateľa týmito obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

II. UZAVRETIE ZMLUVY O VÝPOŽIČKE

  1. K uzavretiu zmluvy o výpožičke medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom dochádza odoslaním požiadavky na otvorenie LOX-u Užívateľom prostredníctvom Aplikácie a automatizovaným potvrdením Prevádzkovateľa o prijatí požiadavky Užívateľa, ktorého výsledkom je otvorenie príslušného LOX-u, čím dochádza k sprístupneniu hnuteľných vecí v ňom uložených. Prevádzkovateľ zároveň potvrdí prijatie požiadavky zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu Užívateľa. Odoslaním požiadavky zároveň Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VPPA.
  2. Potvrdenie požiadavky zaslané na e-mailovú adresu Užívateľa, ktorú uviedol pri svojej registrácii obsahuje údaje o umiestnení a označení LOX-u, druhu vypožičanej veci, čase otvorenia a čase uzatvorenia LOX-u, celkovej dĺžke trvania tejto výpožičky, údaje o Užívateľovi, ktorý požiadavku v Aplikácii zadal a údaje o obchodnom partnerovi Prevádzkovateľa, ktorý svojou podporou umožnil Užívateľovi vypožičanie predmetnej hnuteľnej veci.
  3. Užívateľ môže zadať požiadavku na otvorenie LOX-u len ako registrovaný užívateľ.
  4. Náklady vzniknuté Užívateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti so zadaním požiadavky na otvorenie LOX-u a ďalšieho využívania Aplikácie (napr. náklady na internetové pripojenie) znáša v celom rozsahu Užívateľ. 
  5. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné chyby pri prenose dát prostredníctvom komunikačných prostriedkov v súvislosti s používaním Aplikácie.
  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať požiadavku Užívateľa alebo jej časť v nasledovných prípadoch:
   1. požiadavku nebolo zo strany Prevádzkovateľa možné záväzne potvrdiť z dôvodu nesprávne alebo neúplne vyplneného profilu Užívateľa v Aplikácii,
   2. Užívateľ bol Prevádzkovateľom identifikovaný ako rizikový na základe vyhodnotenia jeho predchádzajúceho správania sa (spôsobenia materiálnej škody Prevádzkovateľovi),
   3. vyskytne sa technická chyba v Aplikácii.
  7. Prevádzkovateľ sa na základe požiadavky Užívateľa zaväzuje umožniť dočasné vypožičanie hnuteľných vecí umiestnených v LOX-e a Užívateľ sa po ukončení ich užívania zaväzuje tieto do príslušného LOX-u vrátiť.
  8. Užívateľ je oprávnený používať hnuteľné veci vypožičané z LOX-u maximálne po dobu 90 minút a po ich uplynutí je povinný ich nepoškodené do LOX-u vrátiť a tento riadne uzavrieť. Vrátenie hnuteľnej veci do LOX-u a jeho riadne uzatvorenie Užívateľ potvrdí jeho odfotením a nahratím fotografie do Aplikácie.
  9. Užívateľ berie na vedomie, že uzavretím zmluvy o výpožičke mu nevznikajú žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log alebo patentov Prevádzkovateľa alebo iných dotknutých subjektov, ak nie je v jednotlivých prípadoch osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

III. PODMIENKY VÝPOŽIČKY 

  1. Za účelom vypožičania hnuteľných vecí umiestnených v LOX-och je Užívateľ povinný dodržiavať nasledovné pravidlá: 
   1. vytvoriť si užívateľský profil v Aplikácii alebo na webovej stránke Prevádzkovateľa a vyplniť políčka označené symbolom * pravdivými údajmi o svojej osobe,
   2. prihlásiť sa do profilu,
   3. nabiť do svojho profilu kredit vo výške 10 EUR, ktorý predstavuje za podmienok stanovených v týchto VPPA vratný depozit (ďalej len „Depozit“),
   4. umožniť Aplikácii sledovanie polohy zariadenia, na ktorom je využívaná,
   5. označiť na mape príslušný LOX a vybrať si bunku, v ktorej sa nachádza hnuteľná vec, o ktorej vypožičanie má záujem,
   6. po vybratí hnuteľnej veci z príslušnej bunky túto riadne uzatvoriť,
   7. využívať hnuteľnú vec vypožičanú z LOX-u v súlade s podmienkami stanovenými v týchto VPPA alebo jej výrobcom, spôsobom na to určeným a po určený čas,
   8. po ukončení používania vypožičanej hnuteľnej veci túto vrátiť do rovnakej bunky, z ktorej bola vybraná, bunku riadne uzatvoriť a jej uzatvorenie a vrátenie veci potvrdiť vyhotovením fotografie a jej nahratím do Aplikácie.
  2. Užívateľ plne zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených vo svojom profile. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že vyplnené údaje sú nepravdivé, resp. profil je „falošný“, vyhradzuje si právo vymazať ho a zamedziť Užívateľovi, ktorý ho vytvoril, založenie nového. 
  3. Užívateľ musí pri používaní hnuteľnej veci dodržiavať tieto pravidlá: 
   1. rešpektovať vlastnícke právo Prevádzkovateľa k hnuteľnej veci a platné právne predpisy,
   2. úmyselne vypožičanú vec nepoškodzovať ani neznehodnocovať, nerozoberať, nemodifikovať ani nijak neupravovať,
   3. rešpektovať pokyny výrobcu vypožičanej veci na jej používanie,
   4. neumožniť tretej osobe užívanie vypožičanej veci, pokiaľ nie je určená na párový šport (napr. ping-pongové rakety),
   5. bezodkladne Prevádzkovateľovi nahlásiť akékoľvek poškodenie vypožičanej veci a/alebo LOX-u a informovať ho o okolnostiach, za ktorých k poškodeniu došlo, pokiaľ sú mu známe,
   6. rešpektovať pokyny zobrazované v Aplikácii.
  4. Po ukončení výpožičky je Užívateľ oprávnený:
   1. požiadať o vrátenie Depozitu,
   2. ponechať Depozit uložený v Aplikácii vo svojom profile na účely ďalšej výpožičky.
  5. V prípade, že Užívateľ požiada o vrátenie Depozitu, Prevádzkovateľ bezodkladne preskúma, či nenastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4.3 a 4.4 týchto VPPA a v prípade, ak nie, do 3 dní od zadania požiadavky na vrátenie Depozitu tento Užívateľovi zašle. V prípade, ak nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4.3 a 4.4 týchto VPPA, Prevádzkovateľ o tom Užívateľa v lehote stanovenej v predchádzajúcej vete informuje zaslaním oznámenia na jeho zadanú e-mailovú adresu spolu s uvedením výšky Depozitu, ktorá bude vzhľadom na tieto skutočnosti vrátená.
  6. Ak sa Užívateľ domnieva, že oznámenie zaslané Prevádzkovateľom podľa predchádzajúceho odseku týchto VPPA vychádza z nesprávnych skutočností, má možnosť voči nemu písomne namietať v lehote 10 dní od jeho doručenia, a to zaslaním e-mailu na adresu Prevádzkovateľa: support@yourlox.com s uvedením dôvodov, pre ktoré má za to, že je oznámenie nesprávne, v opačnom prípade sa má za to, že s jeho obsahom súhlasí.
  7. Prevádzkovateľ zdôrazňuje a Užívateľ berie na vedomie, že LOX-y neslúžia počas doby výpožičky na odkladanie súkromných vecí Užívateľa a na tento účel nie sú určené. V prípade, ak Užívateľ napriek tomuto upozorneniu počas doby výpožičky uzamkne v LOX-e akékoľvek svoje súkromné veci, nesie si za ne plnú zodpovednosť a Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu v prípade ich odcudzenia alebo poškodenia.

IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

  1. Prevádzkovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škodu, vrátane škody na zdraví, okrem prípadov, ak škoda bola spôsobená zavineným porušením povinností Prevádzkovateľa.
  2. Prevádzkovateľ má právo v odôvodnených prípadoch dočasne odstaviť Aplikáciu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. 
  3. Užívateľ zodpovedá za včasné vrátenie vypožičaných hnuteľných vecí do LOX-u. V prípade, že dĺžka výpožičky presiahne 90 minút, Užívateľ je povinný uhradiť pokutu za prekročenie časového limitu nasledovne:

Prekročenie časového limitu

Pokuta

1 minúta – 2 hodiny

3,- EUR

2 hodiny – 4 hodiny

6,- EUR

4 hodiny – 6 hodín

9,- EUR

6 hodín – 8 hodín

12,- EUR

8 hodín – 10 hodín

15,- EUR

10 hodín – 12 hodín

18,- EUR

12 hodín a viac

21,- EUR

 

 1. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vypožičaných hnuteľných veciach, ako aj LOX-e, s ktorými manipuloval alebo nakladal v rozpore s týmito VPPA, pokynmi výrobcu, alebo platnými právnymi predpismi.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok Užívateľa na vrátenie Depozitu so svojím nárokom na zaplatenie pokuty podľa ods. 4.3 týchto VPPA alebo škody podľa ods. 4.4 týchto VPPA. Tým nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody prevyšujúcej sumu Depozitu.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy o výpožičke, ako aj v súvislosti s používaním Aplikácie a webovej stránky Prevádzkovateľa získava a spracúva jeho osobné údaje ako dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Informácie a poučenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov sú dostupné tu.

VI. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

 • Ak nie je v týchto VPPA uvedené inak, všetky oznámenia, výzvy a iné podania medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ktoré sa majú podľa týchto VPPA alebo všeobecne záväzných právnych predpisov urobiť písomne (ďalej len písomnosti“), sa budú považovať za riadne doručené druhej strane, ak jej budú doručené ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:
 • osobným doručením adresátovi na adresu uvedenú v týchto VPPA alebo v užívateľskom profile alebo oznámenú druhej strane iným relevantným spôsobom,
   1. doručením prostredníctvom poštového doručovateľa,
   2. kuriérskou službou
   3. elektronicky (e-mailom) na elektronickú adresu, uvedenú Užívateľom v jeho profile a v prípade Prevádzkovateľa na adresu support@yourlox.com.
  1. Pri osobnom doručovaní sa písomnosti považujú za doručené dňom vyznačeným na potvrdení prevzatia písomnej zásielky jej adresátom (napr. potvrdenie prevzatia na kópii doručovanej písomnosti), alebo dňom odmietnutia prevzatia osobne doručovanej písomnosti.
  2. Písomnosti, ktoré Prevádzkovateľ alebo Užívateľ doručuje prostredníctvom poštového doručovateľa (ďalej len „zásielka“), sa považujú za doručené ich adresátovi (alebo osobe ním splnomocnenej na preberanie zásielok):
   1. dňom prevzatia zásielky,
   2. dňom, kedy adresát resp. ním splnomocnená osoba na preberanie zásielok odoprel zásielku prevziať,
   3. na 7. (siedmy) deň odo dňa uloženia zásielky na pošte,
   4. dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, ak nebolo možné zistiť adresáta alebo osobu ním splnomocnenú na preberanie zásielok na adrese uvedenej v písomnej objednávke alebo poslednej známej adrese,
  3. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené dňom uvedeným v potvrdení o doručení alebo dňom odmietnutia prevzatia doručovanej písomnosti adresátom.
  4. Písomnosti doručované elektronicky (e-mailom) sa považujú za doručené nasledujúci pracovný deň po dni v ktorom bola e-mailová správa odoslaná.
  5. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie a e-mailovej adresy, a to bezodkladne po tom, čo takáto zmena nastala.

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 

 1. Spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom v súvislosti so zmluvou o výpožičke, budú s cieľom dosiahnutia zmierlivého vyriešenia sporu prednostne riešené dohodou.
 2. Užívateľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva. Užívateľ má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v súlade s podmienkami uvedenými v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), a to v prípade, že Prevádzkovateľ odpovedal na jeho žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsať) dní odo dňa jej odoslania. 
 3. Podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nemá vplyv
  na právo Užívateľa domáhať sa svojich práv na príslušnom súde.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je zverejnený
  na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR. 

Užívateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  1. Tieto VPPA platia pre všetky výpožičky uskutočnené prostredníctvom Aplikácie.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VPPA. Tieto VPPA dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné podmienky. Vzťah Prevádzkovateľa a Užívateľa sa riadi tými VPPA, ktoré boli platné a účinné v deň zadania požiadavky na otvorenie LOX-u do Aplikácie. 
  3. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ktoré nie sú upravené týmito VPPA, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
  4. Užívateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VPPA a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
  5. Tieto VPPA nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.12.2022.

Webová stránka používa cookies. 🍪

Na personalizáciu obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu našej návštevnosti využívame súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri tieto údaje môžu kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.